These Last Days Bible Study Lessons

Tagalog 

Each time you are done with 3 or 4 of the studies, you can either email them to biblestudy@remnantofgod.org or mail them directly to SDR Ministries, PO BOX 90204, Austin, TX 78709-0204. May God bless you in this grand adventure into His Present Truth.

Lesson 1 - Paano Natin Malalaman ang Hinaharap?
Lesson 2 - Nalalapit na ba na Magkaroon ng Isang Pansanlibutang Pamamahala?
Lesson 3 - Maaaring Tayo na Ba ang Huling Lahi ng Sanlibutan? (Information Booklet A)
Lesson 4 - Paano Matatapos ang Sanlibutan?
Lesson 5 - Unang Sulyap sa Paparating na Panahon
Lesson 6 - Hindi Nakikitang mga Puwersa sa Likod ng mga Eksena
Lesson 7 - Maari Kang Maging Bagong Nilalang!
Lesson 8 - Maari Kang Maging Kaibigan ng Diyos!
Lesson 9 - Ano ang Nangyayari sa mga Tao Kapag Sila ay Namatay? (Information Booklet B)
Lesson 10 - Ano ang Kaluluwa?
Lesson 11 - Ang Lihim nga Kawalang Kamatayan
Lesson 12 - Mga Katanungan Tungkol sa Impierno (Information Booklet C)
Lesson 13 - Ang Hiwaga ng Kabanalan
Lesson 14 - Ang Pinakamalaking Propesiya ng Sanlibutan
Lesson 15 - Inaalisan ng Tatak ng Apocalipsis ang Propesiya ni Daniel
Lesson 16 - Ang Paglilinis ng Santuario
Lesson 17 - Paano Ibigay ang Iyong Puso kay Cristo
Lesson 18 - Ang Kayamanan sa Templo (Information Booklet E)
Lesson 19 - Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa Iyo
Lesson 20 - Ang Kautusan ng Diyos ay Nanatiling Hindi Nagbabago (Information Booklet F)
Lesson 21 - Mga Hangin, Mga Alon, at mga Hayop mula sa Dagat
Lesson 22 - Ang Hayop sa Apocalipsis 13 (Information Booklet G)
Lesson 23 - Ang Tanda ng Katapatan (Information Booklet H)
Lesson 24 - Ang Araw na Aalalahanin
Lesson 25 - Ang Pag-aangkin ng Diyos sa Iyong Katawan (Information Booklet I)
Lesson 26 - Ang Kristiyano at ang Sanlibutan
Lesson 27 - Pagkilala sa Pag-aari ng Diyos
Lesson 28 - Natatanging Bayan ng Diyos (Information Booklet J)
Lesson 29 - Ang Espiritu ng Propesiya
Lesson 30 - Pagsubok sa mga Kaloob
Lesson 31 - Kapag ang Lahat ng mga Relihiyon ay Magka-isa
Lesson 32 - Ikaw ba ay Magiging Anak na Lalaki o Babae ng Diyos?
Lesson 33 - Kapag Narinig mo ang Tinig Niya