1. The Word of God - web | pdf
2. The Two Roads - web | pdf

 

ENGLISH

Lesson 1 - How Can We Know the Future?
Lesson 2 - Will There Soon Be a One World Government?
Lesson 3 - Could We Be Earth's Final Generation? (Information Booklet A)
Lesson 4 - How Will the World End?
Lesson 5 - Preview of the Coming Age
Lesson 6 - Invisible Forces Behind the Scenes
Lesson 7 - You Can Be a New Person!
Lesson 8 - You Can Be a Friend of God!
Lesson 9 - What Happens to People when They Die? (Information Booklet B)
Lesson 10 - What is a Soul?
Lesson 11 - The Secret of Immortality
Lesson 12 - Questions on Hell (Information Booklet C)
Lesson 13 - The Mystery of Godliness
Lesson 14 - The World's Greatest Time Prophecy
Lesson 15 - Revelation Unseals Daniel's Prophecy
Lesson 16 - The Cleansing of the Sanctuary
Lesson 17 - How to Give Your Heart to Christ
Lesson 18 - The Treasure in the Temple (Information Booklet E)
Lesson 19 - Remember Now They Creator
Lesson 20 - God's Commandment Remains Unchanged (Information Booklet F)
Lesson 21 - Winds, Waves and Beasts from the Sea
Lesson 22 - The Beast of Revelation 13 (Information Booklet G)
Lesson 23 - The Sign of Loyalty (Information Booklet H)
Lesson 24 - A Day to Remember
Lesson 25 - God's Claim Upon Your Body (Information Booklet I)
Lesson 26 - The Christian and the World
Lesson 27 - Recognizing God's Ownership
Lesson 28 - God's Special People (Information Booklet J)
Lesson 29 - The Spirit of Prophecy
Lesson 30 - Testing the Gifts
Lesson 31 - When All Religions Unite
Lesson 32 - Will You Become a Son or Daughter God?
Lesson 33 - When You Hear His Voice
SPANISH
Lesson 1 - ¿Cómo Podemos Saber el Futuro?
Lesson 2 - ¿Habrá Pronto un Gobierno Mundial?
Lesson 3 - ¿Podríamos ser Nosotros la Generación Final de la Tierra? (Folleto de Información A )
Lesson 4 - ¿Cómo Terminará el Mundo?
Lesson 5 - Vista Preliminar del Siglo Venidero
Lesson 6 - Fuerzas Invisibles Detrás del Escenario
Lesson 7 - ¡Usted Puede ser una Nueva Persona!
Lesson 8 - ¡Usted Puede ser un Amigo de Dios!
Lesson 9 - ¿Qué le Sucede a las Personas Cuando Mueren? (Folleto de Información B)
Lesson 10 - ¿Qué es un Alma?
Lesson 11 - El Secreto de la Inmortalidad
Lesson 12 - Preguntas Sobre el Infierno (Folleto de Información C)
Lesson 13 - El Misterio de la Piedad
Lesson 14 - La Profecía de Tiempo más Grande del Mundo
Lesson 15 - El Apocalipsis Quita el Sello a la Profecía de Daniel (Folleto de Información B)
Lesson 16 - La Limpieza del Santuario
Lesson 17 - Cómo Entregar su Corazón a Cristo
Lesson 18 - El Tesoro en el Templo (Folleto de Información E)
Lesson 19 - Acuerdate de tu Creador
Lesson 20 - El Mandamiento de Dios Permanece Inalterado (Igual) (Folleto de Información F)
Lesson 21 - Vientos, Olas, y Bestias del Mar
Lesson 22 - La Bestia de Apocalipsis 13 (Folleto de Información G)
Lesson 23 - La Señal de Lealtad (Folleto de Información H)
Lesson 24 - Un Día Para Recordar
Lesson 25 - El Derecho de Dios Sobre su Cuerpo (Folleto de Información I)
Lesson 26 - El Cristiano y el Mundo
Lesson 27 - Reconociendo la Propiedad de Dios
Lesson 28 - El Pueblo Especial de Dios (Folleto de Información J)
Lesson 29 - El Espíritu de Profecía
Lesson 30 - Probando Los Dones
Lesson 31 - Cuando Se Unan Todas Las Religiones
Lesson 32 - ¿Será usted Hijo o Hija de Dios?
Lesson 33 - Cuando Usted Escuche Su Voz
TAGALOG
Lesson 1 - Paano Natin Malalaman ang Hinaharap?
Lesson 2 - Nalalapit na ba na Magkaroon ng Isang Pansanlibutang Pamamahala?
Lesson 3 - Maaaring Tayo na Ba ang Huling Lahi ng Sanlibutan? (Information Booklet A)
Lesson 4 - Paano Matatapos ang Sanlibutan?
Lesson 5 - Unang Sulyap sa Paparating na Panahon
Lesson 6 - Hindi Nakikitang mga Puwersa sa Likod ng mga Eksena
Lesson 7 - Maari Kang Maging Bagong Nilalang!
Lesson 8 - Maari Kang Maging Kaibigan ng Diyos!
Lesson 9 - Ano ang Nangyayari sa mga Tao Kapag Sila ay Namatay? (Information Booklet B)
Lesson 10 - Ano ang Kaluluwa?
Lesson 11 - Ang Lihim nga Kawalang Kamatayan
Lesson 12 - Mga Katanungan Tungkol sa Impierno (Information Booklet C)
Lesson 13 - Ang Hiwaga ng Kabanalan
Lesson 14 - Ang Pinakamalaking Propesiya ng Sanlibutan
Lesson 15 - Inaalisan ng Tatak ng Apocalipsis ang Propesiya ni Daniel
Lesson 16 - Ang Paglilinis ng Santuario
Lesson 17 - Paano Ibigay ang Iyong Puso kay Cristo
Lesson 18 - Ang Kayamanan sa Templo (Information Booklet E)
Lesson 19 - Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa Iyo
Lesson 20 - Ang Kautusan ng Diyos ay Nanatiling Hindi Nagbabago (Information Booklet F)
Lesson 21 - Mga Hangin, Mga Alon, at mga Hayop mula sa Dagat
Lesson 22 - Ang Hayop sa Apocalipsis 13 (Information Booklet G)
Lesson 23 - Ang Tanda ng Katapatan (Information Booklet H)
Lesson 24 - Ang Araw na Aalalahanin
Lesson 25 - Ang Pag-aangkin ng Diyos sa Iyong Katawan (Information Booklet I)
Lesson 26 - Ang Kristiyano at ang Sanlibutan
Lesson 27 - Pagkilala sa Pag-aari ng Diyos
Lesson 28 - Natatanging Bayan ng Diyos (Information Booklet J)
Lesson 29 - Ang Espiritu ng Propesiya
Lesson 30 - Pagsubok sa mga Kaloob
Lesson 31 - Kapag ang Lahat ng mga Relihiyon ay Magka-isa
Lesson 32 - Ikaw ba ay Magiging Anak na Lalaki o Babae ng Diyos?
Lesson 33 - Kapag Narinig mo ang Tinig Niya
CEBUANO
Lesson 1 - Unsaon Nato Pagkahibalo Mahitungod sa Umalabot?
Lesson 2 - Aduna bay Umalabot nga Usa ka Goberno sa Kalibutan?
Lesson 3 - Kita Ba Kaha ang Katapusang Kaliwat Dinhi sa Yuta? (Information Booklet A)
Lesson 4 - Unsa ang Pamaagi sa Pagtapos sa Kalibutan?
Lesson 5 - Talan-awon sa Umaabot nga Panahon
Lesson 6 - Mga Puwersa nga dili Makita sa Likod sa mga Panghitabo
Lesson 7 - Ikaw Mahimong Usa ka Bag-o nga Tawo!
Lesson 8 - Ikaw Mahimong Higala sa Dios!
Lesson 9 - Unsa ang Mahitabo sa Tawo kung Siya Mamatay? (Information Booklet B)
Lesson 10 - Unsa ang Kalag?
Lesson 11 - Ang Sekreto sa Pagkawalay-kamatayon
Lesson 12 - Mga Pangutana Mahitungod sa Impyerno (Information Booklet C)
Lesson 13 - Ang Misteryo sa Pagka-dios
Lesson 14 - Ang Pinakabantugang Profesiya Mahitungod sa Panahon dinhi Kalibutan
Lesson 15 - Ang Pinadayag Nagbutyag sa Profesiya sa Daniel
Lesson 16 - Ang Paglimpyo sa Santuwaryo
Lesson 17 - Ihatag ang Imong Kasingkasing Kang Cristo
Lesson 18 - Ang Bahandi sa Templo (Information Booklet E)
Lesson 19 - Hinumdumi Karon ang Imong Magbubuhat
Lesson 20 - Ang Kasuguan sa Dios Nagpabiling Wala Nausab (Information Booklet F)
Lesson 21 - Mga Hangin, Balud, ug mga Mananap nga Mapintas gikan sa Dagat
Lesson 22 - Ang Mananap nga Mapintas sa Pinadayag 13 (Information Booklet G)
Lesson 23 - Ang Timaan sa Pagkamaunungon (Information Booklet H)
Lesson 24 - Usa ka Adlaw sa Paghinumdum
Lesson 25 - Ang Angkon sa Dios Diha sa Imong Lawas (Information Booklet I)
Lesson 26 - Ang Cristohanon ug ang Kalibutan
Lesson 27 - Ang Pag-ila Kung Unsa ang Iya sa Dios
Lesson 28 - Ang Pinasahi nga Katawhan sa Dios (Information Booklet J)
Lesson 29 - Ang Espiritu sa Profesiya
Lesson 30 - Pagsulay sa mga Gasa
Lesson 31 - Sa Dihang ang Tanang Relihiyon Magkahiusa
Lesson 32 - Mahimo ba Ikaw nga Anak nga Lalaki ug Babaye sa Dios?
Lesson 33 - Sa Dihang Ikaw Makadungog Sa Iyang Tingog